Úvodní strana   Popis   Příklady   Kontakt   Download   Přihlásit   

NOVÝ PROJEKT

Doporučený postup tvorby reliéfu kolejiště:

  • stanoviště obsluhy
  • kolejivo
  • definice digitálního systému (lze provozovat i více systémů LENZ)
  • definice kolejových úseků
  • definice návěstidel
  • definice zásobníků jízdních cest
  • definice jízdních cest

Každý projekt musíme začít "položením" symbolu STANOVIŠTĚ OBSLUHY. To proto, že musí být dána stanice, ke které prvky kolejiště, cesty atd. patří. Při položení symbolu zadáte název stanice.

Pokud plánujete kolejiště s více stanicemi, "položte" symbolů tolik, kolik stanic plánujete. Každá stanice má svoje stanoviště obsluhy. Teprve po "položení" symbolu stanoviště obsluhy jsou dostupné ostatní prvky kolejiště.

 

Každý projekt lze uvést do režimu provozu OFF LINE pokud není připojení ke kolejišti nebo do režimu ON LINE pokud kolejiště připojeno je. Definice a odladění výhybek bez připojení ke kolejišti lze, ale počítejte s tím, že podle fyzického připojení přívodů a eventuelně i zpětného hlášení polohy můžete mít polohy výhybek opačně (lze programově otočit, postup odladění je uveden v manuálu). V režimu OFF LINE lze odladit veškeré jízdní cesty včetně návěstidel a jejich návazností na sebe. Pro usnadnění ladění projektu můžete využít možnosti ručního obsazování a uvolňování kolejových úseků z menu příslušného kolejového úseku.

 

Kliknutím na příslušný nadpis lze stáhnout příklad (projekt). Stažený soubor rozbalte do adresáře PROJECTS v adresáři, kde je umístěna aplikace modelJOP.

 
KOLEJIVO, KOLEJOVÉ ÚSEKY (příklad)

Kolejový úsek je prezentován jedním nebo několika prvky kolejiva. Prvky kolejiva umístěné do reliéfu lze pomocí kliknutí při současném stisku klávesy SHIFT "označit" a definovat jeden kolejový úsek pro všechny označené prvky. Počet kolejových úseků je omezen pouze možnostmi digitálního systému. Kolejový úsek má definován digitální systém a adresu zpětného hlášení o volnosti nebo obsazení.

 
NÁVĚSTIDLA (příklad)

 
Příklad definice návěstidel, kde na vjezdu je pětisvětelné návěstidlo s předvěstí (ta není zobrazována). Pro posun je definováno seřazovací návěstidlo Se1. Ze stanice jsou pak definována návěstidla S1 a S3. Návěstidla jsou vždy umístěna na kraji kolejových úseků. Pro snadnou definici návěstidel je možno použít šablon, které jsou také u tohoto příkladu k dispozici. šablony si můžete také vytvořit sami a uložit pro jednoduché načtení definice u dalších návěstidel. Soubory šablon návěstidel, které jsou zkomprimovány do souboru sablony.zip, rozbalte do adresáře programu moeljop.exe. V případě, že již máte vytvořeny svoje šablony, nezapomeňte si je zálohovat.
Šablony (definice návěstidel)
 
JÍZDNÍ CESTY (příklad)

Dříve než začneme definovat jízdní cesty, musíme mít nadefinovány všechny kolejové úseky, výhybky a vazby kolejových spojek, návěstidla. Všechny jízdní cesty jsou pro jednu stanici definovány pod zásobníkem jízdních cest. Každý zásobník jízdních cest tedy obsahuje seznam povolených jízdních cest. Položíme tedy prvek zásobníku jízdních cest a po dvojkliku na tento prvek se dostaneme do nastavení vlastností a seznamu jízdních cest. Pak již dle manuálu definijeme jednotlivé cesty se všemi vazbami na návěstidla ev. zabezpečení tratě.

V příkladu je definována jednoduchá stanice s výjezdy na trať na obě strany, kde trať je zabezpečena traťovými souhlasy.